2. OTEVŘENÝ DOPIS "VLÁDNOUCÍM" ČINITELŮM


Ahoj vládo,


děkuju ti za odpověď, to jsem nečekala, a dovoluji si na naši předchozí komunikaci navázat. Oslovuješ mě vážená paní doktorko, potvrzuješ přijetí mého podání a děkuješ mi za můj kritický názor.


A já teď nevím, znamená to, že moje podání bude dále ještě nějak zpracováváno? Nebo mi potvrzuješ přijetí a tím to skončilo?


A tak pro jistotu znovu žádám aby jsi okamžitě ukončila tu "pandemickou psychozu", přestala se tvářit, že je tady cokoliv jako nouzový stav, a odvolala epidemii, která ve skutečnosti není. Všechna opatření, která jsi v průběhu této fingované pandemie provedla, byla protiprávní. Žádám, abys okamžitě přestala šířit strach, jako už jsi o to byla žádána formou petice od lékařů a jiných odborníků, která má v tuto chvíli přes 78 000 podpisů. Žádám, abys nařídila se na celou věc podívat z širšího úhlu pohledu. Předej rozhodování zdravotníkům u kulatého stolu. Na tuto nemoc existuje funkční protokol pro ambulantní léčbu, víš to? Předpokládám, že ne a proto konáš z nevědomosti. Takže ti teď před svědky posílám velmi důležité informace! Jedná se o studii z května loňského roku, kdy mezinárodně uznávaný doktor Peter McCullough a jeho tým lékařů přehledně zaznamenali nejvhodnější teraputický postup v případě ambulantního prodělávání kovidu: https://lymediseaseassociation.org/about-lyme/research-articles/peter-a-mccullough-md-mph-covid-19-treatment-protocols/ Teď když to tvůj ministr zdravotnictví prokazatelně zná, tak by tomu měl udělat adekvátní reklamu jako vakcinaci, ne?Pamatuj, že mi ne-vládneš.

Jsi jen zástupcem výkonné moci.

Jsi člověk, žena nebo muž, s tlukoucím srdcem. Jsem také člověk, žena a matka.

Jsem bytost svébytná a svrchovaná.

Integrita mého těla i duše a také mých dětí,

nesmí být podle nejvyššího zákona jakkoliv napadána nebo narušována! Tak praví nejsvrchovanější zákon!”Listina základních práv a svobod

Hlava první - Obecná ustanovení - Článek 1

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Článek 2

(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. (2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. (3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Článek 3

(1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. (2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňování. (3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Článek 4

(1) Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. (2) Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou základních práv a svobod (dále jen "Listina") upraveny pouze zákonem. (3) Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky. (4) Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.”


A tak už přestaň lhát a kvůli kovidové ideologii ohýbat právo. Zastav se tady a teď a uvědom si, pro koho plníš rozkazy a proč? Čemu a komu věříš a co jsi schopen pro tohle svoje přesvědčení dělat? Rozhoduješ se ze strachu nebo z lásky? Pro peníze a moc nebo z moudrosti srdce?

Pamatuj, že ty i já jsme neoddělitelně propojeni, se Zemí i zbytkem Vesmíru, jsme JEDNÍM. A společně se potřebujeme naučit žít v míru, svobodě, odpovědnosti, spolupráci, sounáležitosti, pospolitosti, radosti, humoru, hravosti, autentičnosti, opravdovosti, širším Vědomí a v harmonii Řádu. Prosté Jedno Duché Bytí.

S Láskou, Jedině M.Jana Budařová


Recent Posts

See All