Láska, svoboda a důstojnost jsou našim bytostným právem

Updated: Sep 22
Dnes jsem se rozhodla svůj článek věnovat tomu nejzákladnějšímu. Možná se podivíte, jak tohle souvisí s konopím? Věřte, že velmi. Protože v oblasti pěstování, zpracovávání a využívání konopné rostlinky se podobná diskriminace základních lidských práv děje už hooodně dlouho.

Vidím dnes, že když jsem před dvěma měsíci psala poslední článek, byla jsem kouskem svojí osobnosti docela dost chycená v realitě starého paradigmatu. Cítila jsem strach a snažila se bojovat proti tomu zkorumpovanému, pokřivenému, zlému systému, který mě i mé blízké svými nekompetentními rozhodnutími omezuje a ohrožuje. Chtěla jsem zachránit jiné lidské bytosti, jejich život nebo zdraví. Mnohokrát jsem plakala zoufalstvím a bezmocí, protože mi přišlo, že ta černá hydra (tak jsem si to pro sebe nakonec nazvala) vyhrává bitvu o lidské duše. 


Potom jsem ale prošla osobním procesem, kdy jsem pochopila a přijala, že všechno to co vidím jako "zlé" tam venku, je ve skutečnosti můj vlastní stín. Poprosila jsem, abych ten stín (černou hydru) mohla v sobě uvidět a přijmout. A stalo se. Samozřejmě natolik, nakolik jsem v daný okamžik mohla. Vím že je to postupný proces a že jsem na dobré cestě. Cítím smíření a uvolnění. 


Mezitím jsem se také postupně seznámila s právními normami. Zjistila jsem že máme krásné zákony, které píší, že se právo nachází na naší straně. Že je možné abychom zde společně žili ve svobodě a udržitelné spolupráci. Existuje legální cesta, jak se jako lid můžeme opět ujmout vlády. To co potřebujeme hlavně, je ponaučení, vzdělání společnosti o tom, jak jsou skutečně postavena práva a kompetence člověka v našem právním řádu. Ve chvíli, kdy to jasně pochopíme a začneme aplikovat toto poznání v každodenních situacích, zjistíme, že jsme svébytné bytosti pod ochranou zákona.  


Nejdřív jsem se setkala s konáním pana Hlásenského, který se v únoru zastal vlekaře a od té doby komunikuje a ostře vyjednává na úrovních obcí a krajů. Doporučuji ke shlédnutí a ponaučení o tom, co všechno si obyčejný člověk (protože pan Hlásenský není právník) může ve skutečnosti dnes dovolit. Na facebookové stránce televize KTV jsou záznamy jejich úspěšných jednání i vyhraných soudních sporů. Ovšem také jsem potkala velmi přínosnou přednášku od JUDr. Daniely Šenarové, s názvem "Úvod do svrchovaného postavení člověka ve společnosti a ve vztahu k ochraně svého zdraví", kterou velmi doporučuji ke shlédnutí každému, jakožto minimální základ právního vzdělání pro dnešní dobu. Najdete ji na YouTube. Pro dnešní článek jsem z ní čerpala inspiraci a doufám, že se mi podaří ukázat vám, že se věci mají trochu jinak, než jsme si mysleli. 


Zákon a právo


Takto je psáno:  

Lidské bytosti mají zaručeno právo na život, svobodu, svébytnost a důstojnost. Toto právo je nepopiratelné a neporušitelné. Mají vrozenou svobodnou vůli rozhodovat o svém životě, zdraví a ochraně podle svého svědomí a nést za to plnou odpovědnost. Lidské zájmy a blaho jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. Stát je povinen chránit lidskou důstojnost a každému bez diskriminace zaručit úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a svobody při aplikaci biologie a medicíny.Viz české i mezinárodní zákonné normy: Listina základních práv a svobod (Preambule, článek 1, 2, 3, 4), Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod  (integrována do LZPS, článek 2, 8, 9), Úmluva o lidských právech a biomedicíně (kapitola 2 a 3), Občanský zákoník § 3, § 81, § 91, § 93, § 94, § 100.


Jakožto žena, nositelka života, jsem plně kompetentní ve svém rozhodnutí, jak ochráním a zachovám integritu těla a duše u sebe i u svých dětí. Já jsem odpovědná, to znamená, že jsem si vědoma odpovědi, která mi přichází na základě toho, jak se rozhoduji, jak myslím, jak vnímám, jak reaguji, jak si uvědomuji, jak cítím, jak vím co chci a co nechci. Ctím zákony, jakožto nepsaná pravidla jednoty a rovnováhy. Každá akce mojí síly (konání) vytvoří následek (za-kon). Existuje vyšší spravedlnost a proto respektuji hranice jiných bytostí. Nepřivlastňuji si odpovědnost a kompetence kohokoliv jiného. Svoje hranice, právo i kompetence si chráním. 


Pokud jsem oddělená od Jednoty, zobrazuje se mi stínový obraz, jako to co se mnou není v souladu. Například vnější tlak, abych dělala něco, co zasahuje moji integritu. Ve skutečnosti mě to tlačí právě proto, abych si uvědomila pravdu a přestala reagovat, bojovat, vyjednávat nebo napravovat. Mohu si v důstojnosti duše zrozené do těla uvědomit sebe a své potřeby a prožívat svůj život v přijetí, naplno a celistvě (přijmout výsluní a stín, jako dva aspekty téhož zdroje). Získám tak zkušenosti a učím se tvořit skrze svoji podstatu a v souladu s vyšším Já.


Kompetence


Lid je podle zákona zdrojem veškeré státní moci. Vykonáváme ji buď nepřímo, prostřednictvím moci zákonodárné, výkonné a soudní, to nazýváme zastupitelskou demokracií, nebo ji vykonáváme přímo, na úrovni územních samosprávných celků - obcí a krajů. 


Protože my jsme tvůrcem systému, můžeme  celou situaci otočit. Potřebujeme se postavit do své síly a přestat spoléhat na volené zástupce. My jsme tou změnou na kterou čekáme. Základem je pochopení a vzdělání se. Zdraví je v naší kompetenci, ne ve státní. Nikdo jiný nám nemůže nadiktovat (maximálně se můžeme nechat inspirovat), co my pro svoje zdraví potřebujeme. Potřebujeme si tuto kompetenci vzít zpátky do našich rukou. Nepotřebujeme kvůli tomu s číkoliv nebo kýmkoliv bojovat (neoprávněný boj). Stačí si to v sobě a před ostatními ustát, případně se účinně bránit (oprávněný boj). 


Praxe


Takže já osobně začínám od teď chodit světem s láskou a svobodně (v mém případě bez zakrytých úst) a trpělivě ponaučím každého, kdo mě osloví, ohledně bytostných práv, integrity a kompetencí:


 “Já jsem svrchovaná, svébytná bytost, plně odpovědná za své rozhodnutí, jak naložím se svým životem a zdravím. Ty jsi stejně tak svrchovaná a svébytná bytost, se svojí osobní odpovědností vůči tvému životu a tvému zdraví. Takto jsme si rovni, ať už je tvoje nebo moje společenská funkce jakákoliv. Nemůžeš mě do ničeho nutit, jakkoliv mě zastrašovat, šikanovat nebo diskriminovat. Mám právo na ochranu své důstojnosti, i přesto že zastávám jiný názor a rozhoduji se si ne/zakrývat ústa, ne/nechat se testovat a ne/být očkovaný/á."


Před pár dny jsem dostala do mailu od dobrých a kompetentních lidí letáček s názvem "Právní důsledky vynucování nošení roušek a respirátorů". Ten si vytisknu víckrát a budu ho rozdávat všem potřebným.


Letáček lze stáhnout zde:

https://uloz.to/file/kd8cF6KJJaKd/pravni-dusledky-vynucovani-zakryti-dychacich-cest-pdf?fbclid=IwAR0cm1LmvcTTZtngsgnHq5X5l-ofo6J7XiChBs6XTWAYPmew_m9OcpPZofU#!ZGV3ZmR2A2SyZTMzZ2H0MTR5ZJMzMzEYLHcGFTSmEHqxJTDkLt==


Stane li se vám, že přecejen budete zažívat jakoukoliv formu diskriminace, i přesto že se jasně vyjádříte a ponaučíte všechny zúčastněné o svých nepopiratelných právech, pamatujte, že potřebujete o takovém chování získat záznam. Požádejte diskriminujícího o písemné potvrzení jeho postoje, se slovy, že je to důkaz pro vašeho advokáta nebo nahrajte zvukový či obrazový záznam. Právní pomoc pro ty, kdo byli poškozeni díky neplatným vládním nařízením, nabízí například nadační fond Karla Janečka.


A co se týká toho prolhaného panoptikálně dramatického narcisticko psychopatického politického systému, tak tam jsem vzdala myšlenku na nápravu a navrhuji přestat si ho úplně všímat, tak aby energeticky vyhladověl. Zkusila jsem na něj promluvit nadrzo a přímo, ale to je samozřejmě, stejně jako jakékoliv jiné způsoby, prakticky zbytečné. Takže už nečtu zprávy a nekoukám se na ně v televizi. Pokud se volby v říjnu budou konat, tak já osobně budu kandidovat za seskupení Prameny, přes členství v Hnutí Cesta, protože tato iniciativa rezonuje s mým světonázorem. Ale mnohem raději se budu dál zaměřovat na tvoření a propojování alternativních organizačních seskupení a celků, které jsou v souladu s novým paradigmatem. Pojďme hledat, co nás doopravdy propojuje a vzájemně se inspirovat a podporovat. Tak se ta změna stane mnohem snadněji. 


S láskou M.J.B.

Recent Posts

See All